สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนิตยา   นธีนาม
 
1. นายกิตติพิชญ์   สกุลเดช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยกร   หนองหว้า
 
1. นางสาวราตรี   วงศ์รัตนาจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภีรภัทร   พรรณมาลัย
 
1. นางสมัย   ธรรมวงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงนวรัตน์   แก้วพันธ์
2. เด็กหญิงศิรินญา   เสียงใหญ่
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  โต๊ะสิงห์
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์   นุวรรณ์โน
2. นางสาวอุไรรัตน์   สมอาษา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายศิริวัฒน์   จันทร์หา
2. เด็กชายเอกรินทร์   สำสาลี
 
1. นายสาคร    จันทะคาม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์   ขันทะวงค์
2. เด็กชายเอกราช   สามขา
 
1. นางอรทัย   เฮงสวัสดิ์
2. นางสุวพร   เกษหอม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงชนาภัทร  พาหา
2. เด็กหญิงปารวี  อ่องสา
3. เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนคะตา
4. เด็กหญิงพิชชาภา   หนองหว้า
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีงาม
6. เด็กหญิงศศิกานต์  กีฬารัตน์
7. เด็กหญิงสุรินยา   สีโสดา
8. เด็กหญิงอภัสรา  สามขา
9. เด็กหญิงเกวลิน  อัดสา
10. เด็กหญิงโชติรส   รักเมือง
 
1. นางสุวพร   เกษหอม
2. นางอรทัย   เฮงสวัสดิ์
3. นางสมัย   ธรรมวงค์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ   จันทร์โสภา
2. เด็กหญิงสมฤทัย   คำหล้า
 
1. นายสถิตย์   จันทร์หา
2. นายอดิศักดิ์  แสงดอกไม้
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนิญา   ศรีงาม
 
1. นายศิริชัย   แปลกสินธุ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงชญานิน   แสงดอกไม้
 
1. นายศิริชัย   แปลกสินธุ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกราช   สามขา
 
1. นางละม่อม    ชิณภา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญณิกา   สำรวมจิตร
 
1. นางละม่อม   ชิณภา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายเอกราช   สามขา
 
1. นางละม่อม  ชิณภา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์   สาโยธา
 
1. นายทศเทพ   คนึงรัมย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญณิกา   สำรวมจิตร
 
1. นางละม่อม   ชิณภา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงชญานิน   แสงดอกไม้
 
1. นางสาวยุวดี   คงนิล
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาริศา   เพ็ญริยะ
 
1. นางละม่อม  ชิณภา
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิติภูมิ   สนสมบัติ
 
1. นายสุวิทย์   สนสมบัติ
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรุณ   ศรีทองคำ
 
1. นายสุวิทย์   สนสมบัติ