สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณลยา  จันทะคาม
 
1. นางสาวราตรี  เบ้าหนองบัว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริพร  ขันแข็ง
 
1. นายจักรกฤษ  โยคสิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงรัตศิกานต์  สุวิมล
2. เด็กชายอตินันท์  ค่ำคูณ
 
1. นายจักรกฤษ  โยคสิงห์
2. นางสาวราตรี  เบ้าหนองบัว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำพฤกษ์
2. เด็กชายณัฐพล  ศิริสาขา
3. เด็กชายพีระพล  โลภา
 
1. นายวรโชติ  เพียโคตร
2. นางสาวประลิตา  วงษ์พรม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงชนัญญา  ค่ำคูณ
3. เด็กหญิงอรณิชา  ภัคดีหล้า
 
1. นายวรโชติ  วงษ์พรม
2. นางสาวจิรพร  น้อยบัวทิพย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เทศาราษฎร
2. เด็กหญิงพิยดา  แสงสุด
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สีน้ำจ้อย
4. เด็กหญิงวราภรณ์  กิจขุนทด
5. เด็กหญิงอัญชลิกา  เสนาวงศ์
 
1. นางสาวอัญชลีญา  หันตุลา
2. นางสาววรัญญา  จันทะไพร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงครองขวัญ  แสนยันต์
2. เด็กชายชชากร  ภู่สด
 
1. นางสาวราตรี  เบ้าหนองบัว
2. นางสาวปภาณชุดา  เมืองสีสุข
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงจริยาพร  โพธิ์คามาตร์
2. เด็กหญิงจิดาภา  มูลจันที
3. เด็กหญิงจิรัชญา  โพธาราม
4. เด็กหญิงจีรนันท์  ทรงสมมี
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เนตรวงษ์
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีกาขาว
7. เด็กชายต้นน้ำ  สิงหาเพ็ญ
8. เด็กหญิงปานชีวา  มารมย์
9. เด็กหญิงปิย์วรา  ตลาศาสตร์
10. เด็กหญิงพรญานี  ศรีสมภาร
11. เด็กหญิงศิริประภา  โพธิ์ไข
12. เด็กชายศุภมงคล  เสาะสมบูรณ์
13. เด็กหญิงสุวรรณา  พันชารี
14. เด็กหญิงเบญจพร  เพิ่มพูน
15. เด็กหญิงแหวนเพชร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวศศิพร  เลาะหนะ
2. นางสาวอัญชลี  โภชน์บุญมี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิชชอร  พวงพี่
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   มารถศรี
 
1. นางสาวพัชรี  ชุปวา