สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงวีรวดี  สังข์ชุม
 
1. นางประกอบแก้ว  สอนสนาม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงดารากร  สอนสระคู
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  ชินวงษ์
3. เด็กชายเจษฎากร  ทิพย์มะณี
 
1. นายศุภกร   ศรีธรรมมา
2. นายพงษ์ศักดิ์  เหล่าวงษี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศิริเรียง
2. เด็กหญิงดารากร  สอนสระคู
3. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  หลงเชิง
4. เด็กหญิงทิพากร  ซ้อนเพชร
5. เด็กชายธนวัฒน์  พลยูง
6. เด็กหญิงธนัญญา  นามพิชัย
7. เด็กชายปณชัย  ไชยสุวรรณ
8. เด็กชายปัญญากร  นาเมือง
9. เด็กหญิงพิมระภัส  ดีพลงาม
10. เด็กหญิงพิริดา  ยูงต้น
11. เด็กชายพีรภัทร  รัตนศรี
12. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วใส
13. เด็กหญิงวิภา  กุลมน
14. เด็กหญิงวีรวดี  สังข์ชุม
15. เด็กชายศักดิพัฒน์  แก้วปิ่น
16. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ้วนสูงยาง
17. เด็กชายศุภาวัฒน์  บุญศรัทธา
18. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีคำพา
19. เด็กหญิงอาอิ  ไอฮาระ
20. เด็กชายเจษฎากร  ทิพย์มะณี
 
1. นายนฤนาถ  ธรรมวิเศษ
2. นายนายกรีฑากร  ก้อนคำ
3. นางสาวกฤษณา  ธรรมวิเศษ
4. นาย นายพงษ์ศักดิ์   เหล่าวงษี
5. นายศุภกร  ศรีธรรมมา
6. นายต่อศักดิ์  บุญพิมล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกติกา  วงศ์มาส
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  คำสวาสดิ์์
3. เด็กหญิงชุติมา  นาเมือง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาสขาว
5. เด็กหญิงทิพากร  ซ้อนเพชร
6. เด็กชายธนวัฒน์  พลยูง
7. เด็กชายปัญญากร  นาเมือง
8. เด็กหญิงพิริดา  ยูงต้น
9. เด็กชายพีรภัทร  คนเพียร
10. เด็กชายพีรภัทร  รัตนศรี
11. เด็กหญิงรุจิรดา  สุดชารี
12. เด็กหญิงวีรวดี  สังข์ชุม
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โมชัย
14. เด็กชายศุภาวัฒน์  บุญศรัทธา
15. เด็กหญิงสุวรรณา  หนองหิน
16. เด็กหญิงอภิิษฎา  คำแสน
17. เด็กหญิงอภิิษฐา  คำแสน
18. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีคำภา
19. เด็กหญิงเกียรติศักดิ์  ธรรมวิเศษ
20. เด็กชายเจษฎากร  ทิพย์มะณี
 
1. นายนฤนาท  ธรรมวิเศษ
2. นางนวลสะอาด  พิมทา
3. นายพรมมา  ผดุงรัตน์
4. นางสุภาภรณ์  ถาวร
5. นายสุวรรณ  สอนสนาม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายธรรมศักดิ์  พลทะกลาง
2. เด็กหญิงสุวรรณา  หนองหิน
3. เด็กหญิงอภิษฐา  คำแสน
 
1. นางสุภาภรณ์  ถาวร