สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 1. นางสาวจุฑามาศ   พงษ์พูน
 
1. นายไพบูลย์   เพ็ญสุริยา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 75.5 เงิน 11 1. เด็กชายจิระศักดิ์  อัฒจักร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมั่นการ
3. เด็กชายธนพล  จงกฎ
4. เด็กชายธวัลรัตน์  โพธิ์เรือง
5. เด็กชายธีรพัฒน์  สุกัญญา
6. เด็กชายเจษฎากร  มาลาเหลือง
 
1. นายทองอยู่  มิรัตนไพร
2. นางสาวอนุลักษณ์  ขันขวา