สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัชชา  กรุพิมาย
2. เด็กหญิงเปรมิกา  หงษ์ทะนี
 
1. นางสาวเต็มเดือน  ศรีส่อง
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  โปร่งมณี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายศรันย์  ราชภักดี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บัวทิน
 
1. นางวิจิตรา  นามจันทร์ดา
2. นางฤทัยทิพย์  ไตรทิพย์
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกพร  พิรุณ
2. เด็กชายชัยมงคล  จันทร์เพชร
 
1. นางสาวธารารัตน์  ไชยสงคราม
2. นางธิดาพร  เวียงอินทร์