สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชลลดา  จุกแก้ว
 
1. นางสิริมา  สุดชา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภิทราวดี  สารสินธ์
 
1. นางสิริมา  สุดชา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายเจษฎากร  จุกแก้ว
2. เด็กหญิงเอรินทร์  ทองงาม
 
1. นายรัฐพงษ์  กุลวงษ์
2. นายสนั่น  บุญอรัญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเมย์วดี  มียา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฬารัตน์  ลาภา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายทวีวัฒน์  เอกคณะสิงห์
2. เด็กชายสุรีย์  บุญศรี
 
1. นายสุวิท  พื้นสะอาด
2. นายรัฐพงษ์  กุลวงษ์
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิวานนท์  คุ้มเหล่ายุง
2. เด็กชายวิษณุพงษ์  สิงห์คู่
3. เด็กชายศรายุทธ  เจนไชย
 
1. นายสนั่น  บุญอรัญ
2. ว่าที่ร้อยโทพัชรพล  แสวง
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ธรรมนาม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิ์จิตร
3. เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์จิตร
 
1. นายสนั่น  บุญอรัญ
2. นายสุวิท  พื้นสะอาด
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุพร  เอกคณะสิงห์
2. เด็กชายวราทิตย์  สิทธิสีจันทร์
3. เด็กชายอัษฎา  ภูแม่น้ำ
 
1. นายสนั่น  บุญอรัญ
2. นายรัฐพงษ์  กุลวงษ์