สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 16 1. นางสาวธัญญารัตน์  ก้อนมาตย์
 
1. นางอุมารินทร์  นวนรักษา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.61 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แดงโสภา
 
1. นางนันทชพร  โลเกต
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงประภัสสร  นาถมทอง
 
1. นางสาวนันทชพร  โลเกต
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ตรีวงษ์
 
1. นายรัชทิน  ผดุงกิจ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 17 1. เด็กหญิงรุ่งวิไล  วิยะรส
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  วิยะรส
 
1. นางสุกัญญา  ตรีวงษ์
2. นายฉกาจ  ตรีวงษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มุราศรี
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ทัดเทียมหัด
 
1. นางสุกัญญา  ตรีวงษ์
2. นายฉกาจ  ตรีวงษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนกชนม์  อาจนาเสียว
2. เด็กหญิงปนัดดา  วิยะรส
 
1. นางสุกัญญา  ตรีวงษ์
2. นายฉกาจ  ตรีวงษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเอกพล  พรมสกล
 
1. นางอุมารินทร์  นวนรักษา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ป้องเขต
 
1. นางอุมารินทร์  นวนรักษา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์ลอยลม
 
1. นางกนกพร  ปุลาโมกข์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แท้เที่ยง
 
1. นางกนกพร  ปุลาโมกข์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.4 เงิน 19 1. เด็กหญิงเกษกนก  สีหานาม
 
1. นางปิ่นอนงค์  เคนโยธา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายกวินเนศ  พรมวงษ์
2. เด็กชายธวัชชัย  ขจรนาถ
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  รุ่งเรืองศรี
 
1. นายฉกาจ  ตรีวงษ์
2. นายสุภชัย  เสาขุมเหล็ก
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงทิพย์วาณี  มาตยะวงษ์
2. เด็กหญิงพีรดา  พลอยสมบูรณ์
3. เด็กหญิงสิรดา  มาตย์วงศ์
 
1. นางพิสมัย  ผดุงกิจ
2. นายรัชทิน  ผดุงกิจ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช  งามดังนาค
2. เด็กหญิงรัตติยากร  โอดสู
3. เด็กหญิงเยาวพา  ผลาผล
 
1. นางพิสมัย  ผดุงกิจ
2. นายรัชทิน  ผดุงกิจ
 
16 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  พลพิทักษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มะปะโท
 
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒื  สุดเฉลียว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มะปะโท