สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนาภา   สุดฉวี
2. เด็กชายวีรยุทธ    ครองยุติ
3. เด็กหญิงเทพศิริ   สมทรัพย์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา   วงศ์หินกอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนาภา  สุดฉวี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  อักขี
3. เด็กหญิงเทพสิริ  สมทรัพย์
 
1. นางวัชนีกร  กาญจนรังสิชัย
2. นางสาวธันยนันท์  อ่อนหนองหว้า
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายนัฐพล   สารวัน
2. เด็กชายอาทิตย์   ทวีศิลป์
 
1. นายอิทธิพล   ปานบุดดา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนาภา   สุดฉวี
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  ยงยุทธ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   อักขี
4. เด็กชายวีรยุทธ์   ครองยุติ
5. เด็กหญิงเทพศิริ   สมทรัพย์
 
1. นางรัชนีกร   กาญจนรังสิชัย
2. นางสาวธันยนันท์   อ่อนหนองหว้า
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงอลิสดา   นามเสนา
 
1. นางสาววันวิสา   สุขสีดา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายธนายุทธ  พิมภา
2. เด็กชายนัฐกิจ  วิระษร
 
1. นายอิทธิพล    ปานบุดดา
2. นางสาวรุ่งทิวา   วงค์หินกอง
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุธง   พันไผ่
 
1. นางสาวนงลักษณ์   วงค์หินกอง