สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองอารัมย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แอบสระน้อย
2. เด็กหญิงจิดาภา  สาหินกอง
3. เด็กหญิงจิรกาญน์  นินนัน
4. เด็กหญิงจิรพัชร  วงศ์น้ำคำ
5. เด็กชายชินวัตร  สอนสนาม
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีภูงา
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีภูงา
8. เด็กหญิงศดานันท์  พาเจริญ
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ผ่องนาค
10. เด็กหญิงไอลัดดา  อำมะเหียะ
 
1. นายอวยชัย  สังเขป
2. นายธวัชชัย  โยธิการ์
3. นางรำไพ  อ่อนสองชั้น
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายจิรพงษ์  วงศ์น้ำคำ
2. เด็กชายธนกร  ป้องสนาม
3. เด็กชายปวริศร  สาระคู
4. เด็กหญิงมนัชญา  แก่นบุดดี
5. เด็กหญิงวาสนา  ผ่องนาค
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  แพนภูงา
 
1. นายธวัชชัย  โยธิการ์
2. นายอวยชัย  สังเขป
3. นางรำไพ  อ่อนสองชั้น
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กชายจิรพงษ์  วงศ์น้ำคำ
2. เด็กชายปวริศร  สาสระคู
3. เด็กหญิงพัชริดา  คำหัวโทน
4. เด็กหญิงมนัชญา  แก่นบุดดี
5. เด็กหญิงวาสนา  ผ่องนาค
6. เด็กหญิงวิรังรอง  โพนธาตุ
 
1. นายอวยชัย  สังเขป
2. นายธวัชชัย  โยธิการ์
3. นางรำไพ  อ่อนสองชั้น
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แอบสระน้อย
 
1. นายอวยชัย  สังเขป
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อุทธังกูล
 
1. นายอวยชัย  สังเขป