สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ปุนมาลา
 
1. นางเพชรบังอร  คำสุขศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ปะเสทะกัง
 
1. นางสาวจีรนันท์  ประเสริฐสังข์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายสิริกรณ์  พวงพี่
 
1. นางเพชรบังอร  คำสุขศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนิธิทัศน์  สีโนนยาง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทรี
3. เด็กชายสรวิทย์  มานะดี
 
1. นางสาวคณัฐชนน  จันทร์ฟ้าเลื่อม
2. นายนครินทร์  มานะดี