สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนกฤต  ประเสิรฐ
2. เด็กชายรัชชานนท์  ผดุงรัฐ
3. เด็กชายศศิศเมธ  เเสงสุมาศ
 
1. นางสุปรียา  เเสงสุมาศ
2. นายภาคภูมิ  จันทะวงษ์
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกมลเนตร  น้อยจันทึก
2. เด็กชายจิรวัฒน์  วังสนาม
3. เด็กชายศุภณัฐ  พุดโมกข์
 
1. นางถนอม  ขันโมลี
2. นางเสาวนีย์    แก้วสมศรี