สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอักษราภัค  ละเอียด
 
1. นางติตาพร  จันทะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.7 ทอง 14 1. เด็กหญิงพัทธริตา  โพธิ์ศรี
 
1. นางถนอม  ขันโมลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษปภัทร  ปลื้มจิต
2. เด็กหญิงพิชชากาญจน์  เกษโข
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญพันธ์
 
1. นางอุทัยวรรณ  สังฆะ
2. นางธนาภรณ์  ธนสีลังกูร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  โภคะสุนทรางกุล
2. เด็กหญิงปริญากร  นันโท
3. เด็กหญิงปรียานุช  เมืองหนองหว้า
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ธนสีลังกูร
2. นางอุทัยวรรณ  สังฆะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤดี  คุณมี
2. เด็กหญิงเบญจพร  โสดารัตน์
 
1. นางถนอม  ขันโมลี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส
 
1. นางอุทัยวรรณ  สังฆะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีร์นิธิ  อึ้งเจริญธนกิจ
 
1. นางธนาภรณ์  ธนสีลังกูร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรัช  จันสำโรง
2. เด็กชายมงคลวุฒิ  ก้องเสียง
 
1. นางวรัญญาภรณ์  ชนะดี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐนันท์  น้อยชา
2. เด็กชายธนากร  จันใหม่
 
1. นางอรวรรณ  ชัยปฏิวัติ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พรมกุง
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กิตติธนัชวิศาล
3. เด็กหญิงสุพิชชา  แสนนาม
4. เด็กหญิงสุวพิชญ์  กาณวงค์
5. เด็กหญิงแก้วตา  เกลาเกลี้ยง
 
1. นางสุจินดา  ศิรินันติกุล
2. นางจุฬารัตน์  มูลทรัพย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษ  เกษร
2. เด็กหญิงณัฐลดา  ขาวผ่อง
3. เด็กหญิงปนัดดา  พรหมทัศน์
4. เด็กหญิงฟ้าใส  แสนมั่น
5. เด็กหญิงอริสรา  เทพจันทา
 
1. นางสุจินดา  ศิรินันติกุล
2. นางจุฬารัตน์  มูลทรัพย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงภัทรมน  คิดวันนา
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  นามสิมมา
 
1. นางสำเนียง  ศรีสนาม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรัญญา  คำสนาม
 
1. นางเสาวนีย์  แก้วสมศรี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  กุลบุตรดี
2. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ภูแป้ง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัสสา
 
1. นางถนอม  ขันโมลี
2. นางเสาวนีย์  แก้วสมศรี
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขเสมอ
2. เด็กหญิงวิภาดา  วินทะไชย
3. เด็กหญิงอนัญญา  งอมสระคู
 
1. นางวรัญญาภรณ์  ชนะดี
2. นางสาวพิชญธิดา  คลาดโรค
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงพล  สงพระ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ดวงกางกอ
 
1. นายนรา  เเก้วหล่อ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญศักดิ์ภักดี
2. เด็กหญิงสรวงสุดา  สุนน้ำเที่่ยง
 
1. นางจุฬารัตน์  มูลทรัพย์
2. นายกำพล  พลเยี่ยม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลชา  คลังมนตรี
2. เด็กหญิงปาลิตา  วรวงษ์
3. เด็กหญิงเมธาวี  คำสงค์
 
1. นายชินพันธ์  บุตรรักษา
2. นายอภินันท์  บุตรศาสตร์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติสุดา  คำแพงศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สงทะลา
3. เด็กหญิงพริริสา  นามสม
 
1. นางนันท์นภัส  บุตรรักษา
2. นายอภินันท์  บุตรศาสตร์
 
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายจักรินทร์  ต้อนสุกรี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำอ่อนสา
 
1. นางวรรณภา  เภาสระคู
2. นางสำเนียง  ศรีสนาม
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชูเทพ  สล้างสิงห์
 
1. นางติตาพร  จันทะวงษ์
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.34 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อิทธิพรม
2. เด็กชายปูรณิน  ตั้งบูชาเกียรติ
3. เด็กหญิงศิริญากร  สร้อยสีหา
 
1. นางเพลินพิศ  สายยุทธ์
2. นางอรวรรณ  ชัยปฏิวัติ
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษณะ  บัวอิ่ม
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  สุดหนองบัว
3. เด็กชายอภิเดช  แก้วเขียว
 
1. นางเพลินพิศ  สายยุทธ์
2. นางอรวรรณ  ชัยปฏิวัติ