สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรหมภูมิ  ศรีประสาร
 
1. นางลดาภรณ์  แสนเมือง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงธนิดา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงอรพิน  อินทหอม
 
1. นายประวัติ  วงศ์ณรัตน์
2. นายพิชิต  ศิลาจันทึก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เนื่องสกล
 
1. นางสาวลูกน้ำ  สิงห์ดงเมือง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กชายกฤต  อะทาโส
2. เด็กชายทวีสิน  บัวลอย
3. เด็กชายทินกร  โหประยูร
4. เด็กชายธนกร  วงษ์วาลย์
5. เด็กชายนวพล  จุมพลรักษ์
6. เด็กชายไชยสิรินทร์  ไชยรัตน์
 
1. นายเสนีย์  กลางคาร
2. นายเนตร  ขาวผ่อง
3. นายมานพ  ขันโมลี
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 20 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีมันตะ
2. เด็กชายนพดล  อ่อนวิจารณ์
3. เด็กหญิงอริสา  สุขยานุดิษฐ์
 
1. นางนิภาภรณ์  ดาศรี
2. นางสาวสุกัญญา  ฟูแก้ว