สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ปาปะไพ
 
1. นางลดาภรณ์  แสนเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  นามโน
 
1. นางสุพีพร  ยาสมร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงศุพิศรา  นารีนาถ
 
1. นางพัชราภรณ์  ชนะชัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระศุภ  ศร๊ฮาด
 
1. นายถนอม  ศรีสร้อย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เศรษโฐ
2. เด็กหญิงศศิประภา  เสนน้ำเที่ยง
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  สาติพา
 
1. นางสมพร  กัญญาคำ
2. นางนัฏฐิกา  เรืองวงษ์งาม
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  คงชื่นจิต
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มั่งคั่ง
3. เด็กหญิงนิชาภัทร  สุขประเสริฐ
 
1. นางนิตยา  มาหินกอง
2. นางพัชริดา  สัตยไพศาล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก่อเกียรติ  จรรยาศรี
2. เด็กหญิงชลธิดา  มาตย์จันทร์
3. เด็กชายแทนคุณ  ช่างยันต์
 
1. นางนิตยา  มาหินกอง
2. นายเชาว์รัตน์  ปาภูงา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พรมฉายา
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิ์สนาม
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  รักษาภักดี
4. เด็กชายศุภกิจ  จันแดง
5. เด็กหญิงอนัญญา  ซองศิริ
 
1. นายเสนีย์  กลางคาร
2. นางศรีฤทัย  กลางคาร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ฤทธิขันธ์
2. เด็กชายก้องภพ  สักโก
3. เด็กชายจักรินทร์  แก้วโพนงาม
4. เด็กหญิงจันทรามาศ  นามโน
5. เด็กหญิงณัฐาวรญา  โปยทอง
6. เด็กชายธนากร  จตุเทน
7. เด็กชายปภาวิชญ์  ผลวา
8. เด็กชายพงษ์พิสิทธิ  จันสระคู
9. เด็กหญิงพิมพิศา  ไชยคำ
10. เด็กหญิงพิมริษา  เกษรบัว
11. เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  ไชยโย
12. เด็กชายพีรวิชญ์  คำแสน
13. เด็กชายภัทรพงศ์  กัลยาลัง
14. เด็กชายภาสกร  ชายศรี
15. เด็กชายศุภกิจ  จันแดง
16. เด็กชายสตีฟ  พานิเย่
17. เด็กชายสิทธิกร  เชิงหอม
18. เด็กชายอนุสรณ์  เชิงหอม
19. เด็กชายอภินันท์  โสสว่าง
20. เด็กชายอรรถพร  พรหมราช
 
1. นายมานพ  ขันโมลี
2. นางสาวจารุณี  ภูหินกอง
3. นายยศกาญจน์  เดชสองชั้น
4. นายพิชิต  ศิลาจันทึก
5. นางศรีฤทัย  กลางคาร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.62 ทอง 9 1. เด็กหญิงจรรยพร  เกษหอม
 
1. นางวนิดา  ขาวผ่อง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุทาภัทร  นาควัชระ
2. เด็กหญิงภรณีนิภา  สามไชย
 
1. นางมิ่งขวัญ  อาจสม
2. นางสาววัชรีพรรณ  สุขเกษม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพิชญา  พิศวงปราการ
 
1. นางสาวลูกน้ำ  สิงห์ดงเมือง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  โกฏิแสน
 
1. นางนิตยา  มาหินกอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญานิศา  ตรีสอน
 
1. นางสุพีพร  ยาสมร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาน  นาคำโฮม
 
1. นางสุพีพร  ยาสมร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงญาณิศา  ตรีสอน
 
1. นางสุพีพร  ยาสมร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ  นาคำโฮม
 
1. นางสุพีพร  ยาสมร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังเขต
 
1. นางสุพีพร  ยาสมร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จิตจำนงค์
 
1. นางสาวอัมพา  ลาอินทร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.6 ทอง 8 1. เด็กชายปฏิภาณ  นาคำโฮม
 
1. นางจินตนา  เกษหอม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ฤทธิขันธ์
2. เด็กหญิงจรัญญา  ทองทิพย์
3. เด็กหญิงจาน่า  แคมร่อน
4. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  วิชัย
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังเขต
6. เด็กหญิงชนิสรา  แสงเพชร
7. เด็กหญิงชลาลัย  โกสัสโพธิ์
8. เด็กหญิงชาลิสา  คล้ายปาน
9. เด็กหญิงญานิศา  ตรีสอน
10. เด็กหญิงฐิดาภา  นันทไสย์
11. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นามเพ็ง
12. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  สามไชย
13. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดวงเกต
14. เด็กหญิงนฤมล  พิลา
15. เด็กหญิงปฑิตตา  เสียงใหญ่
16. เด็กหญิงปพชญา  สุระโส
17. เด็กหญิงปภาวรินณ์  สุวรรณพันธุ์
18. เด็กหญิงประลิสา  สาลีวรรณ์
19. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำสวาสดิ์
20. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จำปาไชย
21. เด็กหญิงภัทรธิดา  นาใจดี
22. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุดชารี
23. เด็กหญิงมาริษา  ณ พัทลุง
24. เด็กหญิงยุภาวรรณ  ยังยุยง
25. เด็กหญิงลดา  ผาพรมมา
26. เด็กหญิงลลิตตา  สุวรรณพันธ์
27. เด็กหญิงลลิภัทร  เสื่อมเงิน
28. เด็กหญิงลักษณาพร  แปวประเสริฐ
29. เด็กหญิงวรินทร  ประทุมแพง
30. เด็กหญิงวิภาดา  หงษ์ธรรม
31. เด็กหญิงศศิมาพร  ขุนไพ
32. เด็กหญิงสาริศา  คงสำนึก
33. เด็กหญิงสิริปภา  ผิวสุวรรณ
34. เด็กหญิงอนัญญา  ซองศิริ
35. เด็กหญิงอภิชญา  สิงหลสาย
36. เด็กหญิงอภิษฎา  พรมภูงา
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  วงศ์สระคู
38. เด็กหญิงอิศราภรณ์  สมวงษ์
39. เด็กหญิงเด็กหญิงพิมริษา  เกษรบัว
40. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สุขสงค์
 
1. นางประทุมทิพย์  ยาสมร
2. นางวิจิตร  วันภูงา
3. นางสุพีพร  ยาสมร
4. นางสุมณฑา  สิงห์พันธ์
5. นางจินตนา  เกษหอม
6. นายเชาวรัตน์  ปาภูงา
7. นางขนิษฐา  สุระโส
8. นางสาวกันติยาภรณ์  ต้นแหวน
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  จิตจำนงค์
2. เด็กหญิงจณิสดา  ทีบุญมา
3. เด็กหญิงชลดา  มาตย์จันทร์
4. เด็กชายธนวัฒน์  วังสนาม
5. เด็กชายธนวัฒน์  มูลเพชร
6. เด็กชายปฏิภาน  นาคำโฮม
7. เด็กชายพิเชษชัย  ไชยโย
8. เด็กชายสิรภพ  มั่นตะคุ
9. เด็กหญิงอภิษฏา  พรมภูงา
10. เด็กหญิงเพลงพิณ  แจ่มวัย
 
1. นางประทุมทิพย์  ยาสมร
2. นางบัวเรียน  บัวตา
3. นางสุพีพร  ยาสมร
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กลางคาร
2. เด็กชายวชิระ  สระทองลี
 
1. นางศรีฤทัย  กลางคาร
2. นายเสนีย์  กลางคาร
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กชายณภัทร  จันทร์สระคู
2. เด็กชายวิชยคุปต์  สลางสิงห์
 
1. นายชาญวิทย์  อาจสม
2. นายยศกาญจน์  เดชสองชั้น
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  คำมณี
2. เด็กชายนันทพงศ์  จันทร์สระคู
3. เด็กชายวทัญญู  วัฒนเพ็ญไพบูลย์
 
1. นายเสนีย์  กลางคาร
2. นายเบญจรงค์  วงศ์ณรัตน์
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติกร  สุดชารี
2. เด็กชายรัตนชาติ  เทพวงศ์
3. เด็กชายวิสิษฐศักดิ์  โพธิวัด
 
1. นายเสนีย์  กลางคาร
2. นายเบญจรงค์  วงศ์ณรัตน์
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีสิน  บัวลอย
2. เด็กชายไชยสิรินทร์  ไชยรัตน์
3. เด็กชาย่นภัสกร  ดีสองชั้น
 
1. นายเสนีย์  กลางคาร
2. นายสมชาย  สายุทธ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงกัลยา  นรินทร์วงษ์
2. เด็กหญิงบุษรากร  สมใจ
3. เด็กหญิงปฑิตตา  เสียงใหญ่
4. เด็กหญิงปนัดดา  บุญมะณี
5. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ศรีสนาม
6. เด็กหญิงอสมาภรณ์  สอนลิลา
 
1. นางสาวจารุณี  ภูหินกอง
2. นางศรีฤทัย  กลางคาร
3. นายประเสริฐ  สาโพทัน
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โฉมหน้า
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณา
3. เด็กหญิงสาริศา  คงสมนึก
 
1. นางเย็นใจ  คำดี
2. นางอรุณี  ศรีประสาร
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงปนัสยา  บุญนนท์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เขียวโคตร
 
1. นางเย็นใจ  คำดี
2. นางชมพูนุช  ศรีมีเทียน
 
31 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปราชิตา  คำผุย
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  ชมภูวิเศษ
3. เด็กหญิงวรินทร  ไชยสุข
 
1. นางสาวรัชนก  ลำใย
2. นางอนงค์  สาโพนทัน
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์สุระ
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แสนบุญมี
3. เด็กหญิงจันจิรา  สระตังหมง
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทะออน
5. เด็กหญิงศุภวรรณ  หนักแน่น
6. เด็กหญิงสุกัญญา  กระแสโท
7. เด็กหญิงอ้อม  ทองทิพย์
 
1. นางประทุมทิพย์  ยาสมร
2. นางสาวสุภากรณ์  กลางคาร
3. นางมารศรี  แย้มโกสุมภ์
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทนิดา  หนักแน่น
2. เด็กหญิงสุพิตรา  ดวงประทุม
3. เด็กหญิงไอลดา  บุญยืน
 
1. นางเย็นใจ  คำดี
2. นางนัฏฐิกา  เรืองวงษ์งาม
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรภาพ  คำสีมา
2. เด็กหญิงศศิธร  วีระวงศ์
 
1. นายเสนีย์  กลางคาร
2. นางศรีฤทัย  กลางคาร