สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองโพนทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงนนทนัดดา   เมินหา
 
1. นายสันติศักดิ์   สุวรรณษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุธิษา   โมลา
 
1. นายสันติศักดิ์   สุวรรณษา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติโชติ   แก้วเป้า
2. เด็กหญิงวิภาดา  ประจันดุม
3. เด็กหญิงไอรดา   โต๊ะสิงห์
 
1. นางสาวลำเภา   พุทธศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายธนพัฒน์   เล็กยิ้ม
2. เด็กชายประดิษฐ์ศร   ธิวาพัฒน์
3. เด็กชายมงคล   สัตย์ซ้ำ
 
1. นางดารณี   พวงจันทร์
2. นางสาววาสนา    หงษ์ทำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายณพลเดช   ร่วมจิตร
2. เด็กชายทวีชัย   สีสาวแห
 
1. นางดารณี   พวงจันทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรธนัท   ชินวงค์
2. เด็กหญิงนันทยา   ปาลัง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   กาญจนรังสิชัย
4. เด็กหญิงมัศยา   เขตอนันต์
5. เด็กหญิงสิริมา  ไชยดำ
 
1. นางสาววาสนา   หงษ์ทำ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกติกา    เชื้อทอง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    บุญญา
3. เด็กหญิงกฤตภรณ์   ลุทะภาพ
4. เด็กหญิงกฤตยา   อรัญ
5. เด็กหญิงกัญญาพัชร   อาจวงษา
6. เด็กหญิงกิตติยากร    สองวงศ์
7. เด็กหญิงธัญสินี    พันธ์โน
8. เด็กหญิงนนทนัดดา   เมินหา
9. เด็กหญิงปวีณรัตน์   บุญนอง
10. เด็กหญิงปารวีร์   ศรีสุพรรณ
11. เด็กหญิงพัชราภา   ยอดภิรมย์
12. เด็กหญิงวิภาดา   ประจันดุม
13. เด็กหญิงสุธิษา   โมลา
14. เด็กหญิงเบญจรัตน์    แสงบุรมย์
15. เด็กหญิงแสนดาว   ไชยเลิศ
 
1. นางสาวลำเภา  พุทธศรี
2. นางทัตติยาภรณ์  อาจวงษา
3. นายอาคม  บุตรหินกอง
4. นายสมพร  ปะกิลาเค
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 10 1. เด็กชายพงศพัศ    พลขีดขีน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    บัวเศษ
 
1. นายอนุชิต    ฤทธิวุธ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78.4 เงิน 16 1. เด็กชายทวีชัย   สีสาวแห
2. เด็กชายวันชาติ   บ่อชน
3. เด็กชายสุภัทรชัย   สังวัง
 
1. นางดารณี   พวงจันทร์
2. นางสาววาสนา   หงษ์ทำ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์    ลุทะภาพ
2. เด็กหญิงกฤติยา   อรัญ
3. เด็กหญิงเก็จแก้ว   หนามพรม
 
1. นางศิรินันท์   ชื่นใจ