สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  ยั่งยืน
 
1. นางสาวนิตยา  ตองติดรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พลคำ
 
1. นางมณเทียร  ห่วงเนาวกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.6 ทอง 5 1. เด็กชายงามพล  อุตตะโชติ
 
1. นางมณเทียร  ห่วงเนาวกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุดาภา  สุวงษ์
2. เด็กชายปรวัฒน์  วงษา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เวียงใต้
 
1. นายกฤษดา  ห่วงเนาวกุล
2. นางพรรณภา  โชติขันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุญญธิดา  จันทร์ฝาง
 
1. นายกฤษดา  ห่วงเนาวกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ปรีกุล
2. เด็กชายทิณกร  ไชยโยลา
3. เด็กหญิงศศิประภา  พาโคกทม
 
1. นางอำมร  ไทยโสภา
2. นางนิตยา  ศรีเที่ยง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริยา  แสงทวีป
2. เด็กหญิงปานรพี  แสงแสน
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทะวงษ์
 
1. นายโกศล  พานนงค์
2. นางอำมร  ไทยโสภา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กาญจนศร
2. เด็กหญิงศจิษฐา  เชียงศรี
3. เด็กหญิงอินทิรา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางจิรภิญญา  คำแปล
2. นางนิตยา  ศรีเที่ยง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร  คำบุดดี
2. เด็กหญิงพรนิดา  โพธิ์พยัคฆ์
 
1. นางสาวนิตยา  ตองติดรัมย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.64 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุญศร
2. เด็กหญิงชุดาภา  สุวงษ์
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  ยั่งยืน
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เวียงใต้
5. เด็กชายสิทธิโชค  ขอสุข
 
1. นายสราวุธ  คุริรัง
2. นางกัลยาณี  คุณอุดม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พิมพ์หิน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กำลา
3. เด็กหญิงดลยา  หงษา
4. เด็กหญิงธนพร  วรรณพฤกษ์
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พิลาดวง
6. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์พยัคฆ์
7. เด็กหญิงวรัตทยา  ปะตังทะสา
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุทธิธรรม
9. เด็กหญิงอุษามณี  ชมภูวิเศษ
10. เด็กหญิงเปรมิกา  หอมเนียม
 
1. นางจิรภิญญา  คำแปล
2. นางสาวนวลฉวี  ศรีชนะ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิศวนันท์  บึงลอย
 
1. นายกฤษดา  หอมไกล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายงามพล  อุตตะโชติ
 
1. นายชัยนวพงษ์  สืบสำราญ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 17 1. เด็กชายสิทธิโชค  ขอสุข
 
1. นายชัยนวพงษ์  สืบสำราญ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.75 ทอง 7 1. เด็กชายสิทธิโชค  ขอสุข
 
1. นายชัยนวพงษ์  สืบสำราญ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงศจิษฐา  เชียงศรี
2. เด็กหญิงศุภรัชฎา  ขาวกระโทก
3. เด็กหญิงอินทิรา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางจิรภิญญา  คำแปล
2. นางสาวนวลฉวี  ศรีชนะ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  หะรัญญา
2. เด็กหญิงอัญชิชา  เจริญวงค์
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นายธนาวัฒน์  จำปา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทะมณ๊  เดชศิริ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ไทยโสภา
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นายธนาวัฒน์  จำปา
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญสัตย์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลิขิตอัมพร
3. เด็กชายแองเจโล่  แลมโบโลโต
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นางสาวศิริลักษณ์  วาพันสุ
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันวิสา  โคตรทม
2. เด็กชายสุประวัติ  ใจกระสัน
3. เด็กชายอลงกรณ์  บึงลอย
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นายธนาวัฒน์  จำปา
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนัยภัทร  ศูนย์ธรรมลา
2. เด็กชายภัคพล  สินพรม
3. เด็กชายภูมิภัทร  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นายพิทักษ์  ทุมพร
 
22 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธณัฐชา  ศรีจานเหนือ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ไทยโสภา
3. เด็กหญิงอภิญดา  ข่าขันมะณี
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นายกฤษดา  ห่วงเนาวกุล
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 6 1. เด็กชายธันวา  ฆะนะมะ
2. เด็กหญิงภัทรปภา  พินิจงาม
3. เด็กชายภูริพัทร  สีสะเหนียด
 
1. นางรัตติญา  สืบสำราญ
2. นายชัยนวพงษ์  สืบสำราญ
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แพงจันทร์
2. เด็กชายณัทพงษ์  วรรณภา
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  อุดมแก้ว
 
1. นางพรรณภา  โชติขันธ์
2. นายพิทักษ์  ทุมพร