สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายมงคล  อินธิยศ
 
1. นายยุทธนา  พิเนตร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 75.5 เงิน 11 1. เด็กชายญาโนไท  โยตะพงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  ปุรินันท์
3. เด็กชายนันทะวัฒน์  จอดนอก
4. เด็กชายปฏิพัทย์  ไชยเสนา
5. เด็กชายเอกลักษณ์  อาจสุโพธิ์
 
1. นายสุรพงษ์  จำปาทิพย์
2. นายไพศาล  โล่วันทา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กชายสรศักดิ์  ข่าขันมะณี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  มะลิซ้อน
 
1. นายชัยสิทธิ์  แก้วเสถียร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงกิตติมา  อินพิลา
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงอารีญา  ไชยราช
 
1. นายวิชัย  ไข่สังข์
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปัญญาง
 
1. นายสุขสกล  อาจสุโพธิ์
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูสนะ  อรุณศรี
 
1. นายสุขสกล  อาจสุโพธิ์
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอัฐชัย  ไชยราช
 
1. นายสุขสกล  อาจสุโพธิ์
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวีระวัฒน์  มูลทรัพย์
 
1. นายสุขสกล  อาจสุโพธิ์
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  อาจสุโพธิ์
2. เด็กหญิงกนกพร  ศรีละคร
3. เด็กหญิงกาญจนา  ปัญญาง
4. เด็กหญิงกาญจนา  แสนมาตย์
5. เด็กหญิงชนม์นิภา  กลางราช
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  กางเงา
7. เด็กหญิงทวินันท์  พรมสุทธิ์
8. เด็กชายทัฐณาวิน  ชุมมา
9. เด็กหญิงธีรดา  อันชำนาญ
10. เด็กหญิงบุษยมาศ  ไชยสาร
11. เด็กหญิงปวันรัตน์  ใจภักดี
12. เด็กหญิงพรธิตา  หาพันธุ์
13. เด็กหญิงพรนภา  ออมอด
14. เด็กหญิงพัชรวลัย  บุญเลิศ
15. เด็กหญิงพิมพาศิริ  อ่างสุวรรณ
16. เด็กชายภูสนะ  อรุณศรี
17. เด็กหญิงมนัสวี  บุญคำ
18. เด็กหญิงวราภรณ์  ศิริชมภู
19. เด็กชายวริทธิ์นันท์  พันธศรี
20. เด็กชายวีระวัฒน์  มูลทรัพย์
21. เด็กหญิงศศิประภา  สงเคราะห์
22. เด็กหญิงศิริวิมล  พาละพล
23. เด็กหญิงษุฌาดา  คำแก้ว
24. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีละคร
25. เด็กหญิงสุตาภัทร  แสนอุ่น
26. เด็กหญิงสุนิสา  แพงหอม
27. เด็กหญิงสุภาศิริ  ไชยเวท
28. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ไชยราช
29. เด็กชายอัฐชัย  ไชยราช
30. เด็กหญิงไผ่ทอง  อินธิยศ
 
1. นางเพ็ญศรี  คำภูเมือง
2. นางแสงเทียน  ไวยารัตน์
3. นายสุนทร  อินธิสาร
4. นายกริช  อุปชิต
5. นายไพศาล  โล่วันทา
6. นางทองวัน  แก้วเสถียร
7. นางหนูเพียร  มากสี