สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กชายสรศักดิ์  ข่าขันมะณี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  มะลิซ้อน
 
1. นายชัยสิทธิ์  แก้วเสถียร
 
2 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  อาจสุโพธิ์
2. เด็กหญิงกนกพร  ศรีละคร
3. เด็กหญิงกาญจนา  ปัญญาง
4. เด็กหญิงกาญจนา  แสนมาตย์
5. เด็กหญิงชนม์นิภา  กลางราช
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  กางเงา
7. เด็กหญิงทวินันท์  พรมสุทธิ์
8. เด็กชายทัฐณาวิน  ชุมมา
9. เด็กหญิงธีรดา  อันชำนาญ
10. เด็กหญิงบุษยมาศ  ไชยสาร
11. เด็กหญิงปวันรัตน์  ใจภักดี
12. เด็กหญิงพรธิตา  หาพันธุ์
13. เด็กหญิงพรนภา  ออมอด
14. เด็กหญิงพัชรวลัย  บุญเลิศ
15. เด็กหญิงพิมพาศิริ  อ่างสุวรรณ
16. เด็กชายภูสนะ  อรุณศรี
17. เด็กหญิงมนัสวี  บุญคำ
18. เด็กหญิงวราภรณ์  ศิริชมภู
19. เด็กชายวริทธิ์นันท์  พันธศรี
20. เด็กชายวีระวัฒน์  มูลทรัพย์
21. เด็กหญิงศศิประภา  สงเคราะห์
22. เด็กหญิงศิริวิมล  พาละพล
23. เด็กหญิงษุฌาดา  คำแก้ว
24. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีละคร
25. เด็กหญิงสุตาภัทร  แสนอุ่น
26. เด็กหญิงสุนิสา  แพงหอม
27. เด็กหญิงสุภาศิริ  ไชยเวท
28. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ไชยราช
29. เด็กชายอัฐชัย  ไชยราช
30. เด็กหญิงไผ่ทอง  อินธิยศ
 
1. นางเพ็ญศรี  คำภูเมือง
2. นางแสงเทียน  ไวยารัตน์
3. นายสุนทร  อินธิสาร
4. นายกริช  อุปชิต
5. นายไพศาล  โล่วันทา
6. นางทองวัน  แก้วเสถียร
7. นางหนูเพียร  มากสี