สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 18 1. เด็กหญิงเขมจิรา  สุดชาลี
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุตรพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงวรัญญา   หงษ์หนองหว้า
 
1. นางกนกรัตน์   หลักคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกพร   นิลสระคู
2. เด็กหญิงกนิษฐา   ศรีธร
 
1. นางถาวร   มาแสวง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคีตภัทร  วัดหินกอง
2. นางสาวจิกตา  ศิริ
3. นางสาวพันธิชา  สุภนิธิ
 
1. นายสมนึก  อัคนิจ
2. นายธน  นันพิลา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัสมา  แก้วใส
2. นางสาวพิมพ์มณี  ศิริ
 
1. นายธน  นันพิลา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หลักพันธ์
2. เด็กหญิงธัณยบูรณ์  สำโรงแสง
3. เด็กหญิงนันทิชา  สัตตัง
4. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริมูลราช
5. เด็กหญิงเอมอร  จัดสนาม
 
1. นางเขมม์รยา  ไชยจันลา
2. นางกนกรัตน์  หลักคำ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิดาพร   ร่วมยอด
2. นายธีรพล  พุดชุมแสง
3. นางสาวรัชนี  เชื้อแก้ว
4. นางสาวสร้อยเพชร  มานะศรี
5. นายเจษฎา   ชาสระคู
 
1. นายธน  นันพิลา
2. นายสมนึก  อัคนิจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 18 1. เด็กหญิงก้านทอง    ด่านกระโทก
 
1. นางปุณณภา   ธรรมราษฎร์