สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสริตา  รักษาธรรม
 
1. นางอัญชลี  พุฒภูงา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตนะ
 
1. นางสำลี  มณีจักร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงศศิกานต์  จันหนองหว้า
 
1. นางภารดี  ไพรสินธุ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงปานรพีร์  ขยันหา
2. เด็กหญิงพรวิภา  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงศรัลพร  คำสมศรี
 
1. นางอัญชลี  พุฒภูงา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายปิยพงศ์  มีสำโรง
 
1. นางภารดี  ไพรสินธุ์