สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  โสภาพ
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  สู่สุข
3. เด็กหญิงอรัญญา  เสาศิริ
 
1. นางวงเดือน  เชิงหอม
2. นางสาวจิราพร  อุดมทรัพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงน้ำอิง  ข่องแรง
2. เด็กชายภารดล  ข่องแรง
3. เด็กหญิงอรัญญา  เสาสิริ
 
1. นางชานิกา  มูลจันทร์
2. นางสาวธนัญญา  บัวมาตร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันดำ
2. เด็กชายประสบโชค  ศัพท์พันธุ์
 
1. นางวงเดือน  เชิงหอม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  ทอนมาตร
2. เด็กชายธาวิน  พรมวงษา
3. เด็กหญิงยุพดี  ตู้ปัสสา
 
1. นางโชคดี  มากพูน
2. นางเพ็ญศรี  เสนานันท์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้อมเกล้า  สิงห์ทองห้าว
2. เด็กหญิงบัวชมพู  พรมธิดา
3. เด็กชายโชคชิดชัย  มากพูน
 
1. นางโชคดี  มากพูน
2. นายเฉลิมพล  กิตติสุนทโรภาศ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุริยนต์
 
1. นางพิศมัย  จ้อยนุแสง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  กงแหลม
 
1. นายเฉลิมพล  กิตติสุนทโรภาศ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงฐิติขวัญ  ธิโนชัย
2. เด็กหญิงสุชาดา  จ่าแท่นทะรัง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  เทียมปาก
 
1. นางเอมอร  คำมะสอน
2. นางอรพิน  กุลจันทร์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คนเพียร
2. เด็กหญิงสงกรานต์  คำสูงเนิน
3. เด็กชายสมพงษ์  ชมสา
 
1. นายยุรนันท์  จันทะสอน
2. นางวงเดือน  เชิงหอม