สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายพิษณุลักษณ์  โคตุทา
 
1. นางสาวอรวรรณ  ทองดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกิติยา  แสนกล้า
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กองพิธี
3. เด็กหญิงธัลดา  ช่างถม
4. เด็กหญิงปาลิดา  ชัยพิมพ์พา
5. เด็กหญิงผกามาศ  สีขาว
 
1. นางสาวหนูกัณฑ์  ปาโส
2. นางสาวศิริญญาภรณ์  พิมพ์สิงห์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.47 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพานันท์  ธรรมนาม
2. เด็กหญิงธนพร  มงคลดี
3. เด็กชายวาสุเทพ  เกิดสม
4. เด็กชายอภิรักษ์  หาญตับเหล็ก
5. เด็กหญิงเด็กหญิงแสงอรุณ  อันไฮ
 
1. นายจักรี  จันทโยธา
2. นายศรายุทธ  ขาวสวย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.2 ทอง 16 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญปก
2. เด็กหญิงกิติยา  แสนกล้า
3. เด็กหญิงจอมขวัญ  แปวประเสริฐ
4. เด็กหญิงจุติมาพร  มงคลการ
5. เด็กหญิงชลมารค  สีวังลาด
6. เด็กหญิงธนาวดี  พุฒพวง
7. เด็กชายธัญวรัตน์  จิรภักดิ์
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงสุวรรณ์
9. เด็กหญิงศิริวิภา  ชัยเลิศ
10. เด็กหญิงสุตราภัทร  เจริญรัมย์
 
1. นางสาวศิริญญาภรณ์   พิมพ์สิงห์
2. นางสาวหนูกัณฑ์  ปาโส
3. นายจักรี  จันทโยธา