สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทร์เพชร
2. เด็กหญิงพัทธนันต์  เพ็งน้ำคำ
3. เด็กหญิงมัณทิชา  พันธ์สำโรง
 
1. นายไชยา  สิงห์บุตรา
2. นายเฉลิมพล  สร้างพล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายรัฐภูมิ  พลหินกอง
 
1. นางสุพัตรา  กัญญาคำ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  คำพิศาล
 
1. นางสุพัตรา  กัญญาคำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.25 ทอง 18 1. เด็กชายณภัทร  ดงพักกิจ
 
1. นางสาวปิ่นจุฑา  พิมพ์เขต
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายตันติกร  ศรีเพ็ง
 
1. นางสาวปิ่นจุฑา  พิมพ์เขต
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกศวงศา
 
1. นางสาวปิ่นจุฑา  พิมพ์เขต