สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขวัญประชา  สังสะนา
2. เด็กชายทรงพล  ซุยรัมย์
3. เด็กชายเกรียงไกร  จันทะโคตร
 
1. นางละมุล  เนื่องสกล
2. นายสถิตย์  แก่นแสนดี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุริขำ
2. เด็กหญิงกวินธิดา  ผลาผล
3. เด็กหญิงจิรพัฒน์  วิระทูญ
4. เด็กหญิงนันทินี  เบ้าทอง
5. เด็กหญิงปนัดดา  นาคเสน
6. เด็กหญิงแพรทองธาร  พัดโท
 
1. นางละมุล  เนื่องสกล
2. นางสาวโสภาพร  ผาน้ำคำ
3. นางสาวลัดดา  สนิทพจน์