สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 17 1. เด็กชายวิทยา  สำเภา
 
1. นางวราภรณ์  ชุมภูศรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยาณี  อดกลั้น
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  กระแสโสม
 
1. นางเสาวรีย์  จารึกกลาง
2. นางกาญจนา  วรรณหนองคู
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.75 ทอง 9 1. เด็กชายชญาวิชญ์  ว่างเว้น
 
1. นางกาญจนา  วรรณหนองคู
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.1 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ไชยโชติ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชินศรี
3. เด็กชายภูวนาท  วิไลย์
 
1. นางวราภรณ์  ชุมภูศรี
2. นางกาญจนา  วรรณหนองคู