สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41.75 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  อุตกา
2. เด็กหญิงปรารถนา  สอนสัตย์
3. เด็กชายสุทัศน์  สุโทสา
 
1. นายทวี  อินทร์มณี
2. นายบุญเที่ยง  ทองมาน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริญาดา  ทุมมาศ
2. เด็กชายสุริยา  ศรีประสาร
 
1. นายบุญเที่ยง  ทองมาน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายชลวิทย์  มะโคตร
2. เด็กชายธนากร  ทองมอญ
 
1. นายพัศพงศ์  เรืองวงษ์งาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.05 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรัพย์สยาม  ผาลอด
2. เด็กชายอานนท์  คำโพนทัน
 
1. นายทวี  อินทร์มณี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายไพฑูรณ์  ชินสอน
 
1. นางสาวฉันทรีญาภัสร์  กาญจนสารธนา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายพิษณุพงษ์  สุทธิสนธ์
 
1. นางสาวฉันทรีญาภัสร์  กาญจนสารธนา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ฦาชา
 
1. นางสาวฉันทรีญาภัสร์  กาญจนสารธนา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  อุตกา
 
1. นางสาวฉันทรีญาภัสร์  กาญจนสารธนา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  เกตุด้วง
2. เด็กหญิงดอกเหมย  สิงห์ธีร์
 
1. นางนัยนา  ศรีสนาม
2. นางสาวกาญจนพิชา  ศรีสนาม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  พินิจสอน
2. เด็กหญิงพัสรา  คำอ้อ
 
1. นางนัยนา  ศรีสนาม
2. นางสาวฉันทรีญาภัสร์  กาญจนสารธนา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. นายทินกร  นนตะพันธ์
 
1. นางสาวฉันทรีญาภัสร์  กาญจนสารธนา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายคณิศร  นิยมศิลป์
2. เด็กชายจิราวัฒน์  แก้วสมบัติ
3. เด็กชายทักษิน  พันธ์สำโรง
 
1. นางสาวฉันทรีญาภัสร์  กาญจนสารธนา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลิตา  สาโรจน์
2. เด็กหญิงสุนิษา  แสนพลสาร
3. เด็กหญิงอุไลพร  จำปางาม
 
1. นางอาทิตย์  จันทร์บุญมี
2. นางประดับจิต  เทพวงษ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจีระนันท์  พิพ์โคตร
2. เด็กชายญาณาธิป  แก้วสมบัติ
3. เด็กหญิงอภิสรา  สิทธิศรีจันทร์
 
1. นางประดับจิต  เทพวงษ์
2. นางสาวอรวรรณ  มณีรัตน์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขันทับไทย
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สุขจันทร์ดี
3. เด็กหญิงสิริญาดา  ทุมมาศ
 
1. นางประดับจิต  เทพวงษ์
2. นางอาทิตย์  จันทร์บุญมี
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินตนา  สมศรี
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ศรีสนาม
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายจิระเดช  บุญล้อม
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ศรีสนาม
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  วันนา
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ศรีสนาม