สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลนิภา  พุธมี
2. เด็กหญิงพัชราภา   ชูคะรัมย์
3. เด็กหญิงสมหญิง   สร้อยสองชั้น
 
1. นางกาญจนาภา   ไชยโย
2. นางสำเนียง   ไชยยงค์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐานิดา   ลิตกันโต
2. เด็กหญิงสุกัญญา   วงศ์ษา
3. เด็กหญิงอรยา    โพธิ์สระคู
 
1. นางสาวกมลกาญจน์   ศรีประสาร
2. นางจุไรวรรณ   เสรีเรืองยุทธ
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายสตีเว่น  เหยา
 
1. นางสาวนิตยา  ผารัตน์
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงงามศิริ  แซ่ไต๋
2. เด็กชายอรรถชัย  แพงสิม
 
1. นางกาญจนาภา  ไชยโย
2. นางสาวนิตยา  ผารัตน์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา   นามโคตร
2. เด็กหญิงกิตติยา   เชิงหอม
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร   แซ่เฮ็ง
4. เด็กชายปิยะวัฒน์   สังข์บัวดง
5. เด็กหญิงสุภาพร   จันทรฺเพชร
6. เด็กหญิงสุวิตรา   โพธิ์สระคู
7. เด็กหญิงเบญจพร  สอนดี
 
1. นางวิไรวรรณ   รสชา
2. นางสาวภคมน   มูลกิตติชัยกุล
3. นางสาวอรัญญา   วิเศษวงษา