สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าฮก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.4 ทอง 10 1. เด็กชายธนากร   พรรณสาลี
 
1. นางสุรีรัตน์  สุริยหาญ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  โพธิจักร์
2. เด็กหญิงมุธิตา  สามคูเมือง
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีโนนยาง
 
1. นางเย็นจิต  เถินมงคล
2. นางสาวเจนจิรา  อีสา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศิลาวรรณ
2. เด็กชายธนกฤต  บุญมีผล
 
1. นางสาวเจนจิรา  อีสา
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  สืบสำราญ
2. เด็กหญิงนัฐากร  ไชยเสนา
3. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์สม
 
1. นางสุรีรัตน์  สุริยหาญ
2. นางสาวเจนจิรา  อีสา