สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายวรฤทธิ์  ดีรถรัมย์
2. เด็กชายวรวุฒิ  โยธิมาศ
 
1. นายพลากร  จันทร์ซ้าย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83 ทอง 17 1. เด็กชายธนากร  สินน้ำคำ
2. เด็กชายวรวัฒน์  จันทร์เพชร
 
1. นายพลากร  จันทร์ซ้าย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 1. เด็กชายประสิทธิ์  เสนีโสด
2. เด็กชายเจษฎากร  จันทราช
 
1. นายพลากร  จันทร์ซ้าย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนากร  นามวิเศษ
2. เด็กชายภาคิน  หาชัยอินทร์
 
1. นายพลากร  จันทร์ซ้าย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงมัทริกา  สุธรรมา
2. เด็กหญิงสิริยากร  อุปภักดี
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  อุปภักดี
4. เด็กหญิงสุพันธ์ษา   พันธ์ละออ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สีลาคู
 
1. นางมะลิวัน  ดีพลงาม
2. นางอรุณรัตน์  ชาญชัยอริยเตชิน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  เมืองหนองหว้า
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  น้อยบุตร
3. เด็กหญิงปริยาภรณ์  เลิศวาที
4. เด็กหญิงวรรณภา  คำโนนม่วง
5. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสุข
 
1. นางมะลิวัน  ดีพลงาม
2. นางอรุณรัตน์  ชาญชัยอริยเตชิน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายวุฒิพงค์  งามพันธ์
 
1. นางมะลิวัน  ดีพลงาม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิชัย  สุนน้ำเที่ยง
 
1. นางสิริวิมล  เสนบุญมี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมญาดา  จันทร์หนองหว้า
2. เด็กชายรุ่งเรือง  ภารจินดา
 
1. นายพลากร  จันทร์ซ้าย
2. นายสัมฤทธิ์  มืดทัพไทย
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดา  บ่อคุ้ม
2. เด็กหญิงมินตรา  แก่นจำปา
3. นางสาวเนตรชนก  เมืองหนองหว้า
 
1. นายสัมฤทธิ์  มืดทัพไทย
2. นายพลากร  จันทร์ซ้าย