สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายบรรณศาสตร์    บุญสุข
2. เด็กชายโชครวี   ศรีคำภา
 
1. นายปิยะณัฐ   สัตย์ซ้ำ
2. นางสาวณัชปภา  แก่นอากาศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อินทะศรี
2. เด็กชายรณกฤต   แก้วภูมิแห่
 
1. นางสาวณัชปภา  แก่นอากาศ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายรพีภัทร   สำโรงแสง
2. เด็กชายสราวุฒิ   พรมสี
 
1. นางสาวจุฬา  บุญเศษ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   เยรัมย์
2. เด็กชายสุรธัช   ยงยุทธ
3. เด็กหญิงอติกานต์   จันทร์มณี
 
1. นายอนุชา   โคตรพูลชัย
2. นางสาวณัชปภา   แก่นอากาศ