สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรกมล  กุมภาวงศ์
2. เด็กหญิงชนาทิพย์  ทองชำ
3. เด็กหญิงณัชฐ์พร  ดีพลงาม
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สาคเรศ
5. เด็กหญิงลัดดาพร  เคนสันเทียะ
6. เด็กหญิงวิจิตรา  พลอาจ
7. เด็กหญิงสุพรรณษา  มืดทัพไทย
8. เด็กหญิงอรวรา  เจนสำโรง
9. เด็กหญิงอริสา  เลิศพันธ์
10. เด็กหญิงเบญญาดา  เชื้อสระคู
 
1. นางนันทพร  บุตรศาสตร์
2. นางประยงค์  ผุดบัวดง
3. นางเฉลียว  วิชัย
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วังสนาม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ตามบุญ
3. เด็กหญิงอุมากร  ภูปัง
 
1. นางปราณี  สามิบัติ
2. นางนันทพร  บุตรศาสตร์