สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินกอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงวรินทร  โกมุด
 
1. นายฉัตรมงคล  เกตุวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพรณาวรรณ  ดวงฤทัย
 
1. นางสนาน  จำปาทิพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  คำหนองหว้า
 
1. นางรักญาติ  มณีวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกิตติมา  ลือชา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชุมศรี
3. เด็กหญิงทิพย์เกสร  คำหนองหว้า
 
1. นางรักญาติ  มณีวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. นายจีรวัฒน์  ประสาร
2. เด็กหญิงเพ็ญถวิล  แสงสงค์
 
1. นางรักญาติ  มณีวรรณ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. นางสาวเกษรินทร์  เพชรดี
 
1. นายพิชัย  สุดชารี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  นพชัย
2. เด็กหญิงอัญญาดา  ชาภูวิง
 
1. นายพิชัย  สุดชารี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผลาผล
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ปักเคทัง
 
1. นายพิชัย  สุดชารี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติภูมิ  พรสิมมา
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ก้องเสียง
 
1. นายพิชัย  สุดชารี
2. นายพิชัย  สุดชารี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติมา  ลือชา
2. เด็กหญิงชลธชา  ชุมศรี
3. เด็กหญิงณิชารัตน์  แสงทอง
4. เด็กหญิงปริญาภรณ์  บุญขันธ์
5. เด็กหญิงอภิญญา  ทองทิพย์
 
1. นางสาววัชรากรณ์  กองมณี
2. นางรักญาติ  มณีวรรณ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงฐนิชา  ศรพรม
2. เด็กหญิงนิตยา  ศรีนนท์
 
1. นายวรวัช  นาสุข
2. นายราชัญ  ผุยปุโรย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายอนุชา  สีดามา
2. เด็กชายอนุชา  สีดามา
 
1. นายดาว  ศรีคำภา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.25 ทอง 10 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ทวยตรง
 
1. นายฉัตรมงคล  เกตุวงศ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 13 1. เด็กชายวาคิม  ชาภูวิง
 
1. นายดาว  ศรีคำภา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 19 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เพ็งเจริญ
 
1. นายฉัตรมงคล  เกตุวงศ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 17 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ทวยตรง
 
1. นายฉัตรมงคล  เกตุวงศ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. นายจิรวัฒน์  ประสาร
 
1. นายดาว  ศรีคำภา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 17 1. เด็กหญิงยุวนันท์  บุญสวาสดิ์
 
1. นายฉัตรมงคล  เกตุวงษ์
2. นายดาว  ศรีคำภา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงเพ็ญถวิล  แสงสงค์
 
1. นางรักญาติ  มณีวรรณ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงนิติภรณ์  ดาวยันต์
2. เด็กหญิงบุดพิชญา  ศิรินาม
3. เด็กหญิงรินลดา  ศรีประสาร
 
1. นางรักญาติ  มณีวรรณ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพรธิดา  ศรีนาท
2. นางสาวเกษรินทร์  เพชรดี
 
1. นายวรวัช  นาสุข
2. นายราชัญ  ผุยปุโรย
 
22 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  คำหนองหว้า
 
1. นายดาว  ศรีคำภา
 
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายจิรวัฒน์  ประสาร
 
1. นายวรวัช  นาสุข