สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินกอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงวรินทร  โกมุด
 
1. นายฉัตรมงคล  เกตุวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  นพชัย
2. เด็กหญิงอัญญาดา  ชาภูวิง
 
1. นายพิชัย  สุดชารี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผลาผล
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ปักเคทัง
 
1. นายพิชัย  สุดชารี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 17 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ทวยตรง
 
1. นายฉัตรมงคล  เกตุวงศ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงนิติภรณ์  ดาวยันต์
2. เด็กหญิงบุดพิชญา  ศิรินาม
3. เด็กหญิงรินลดา  ศรีประสาร
 
1. นางรักญาติ  มณีวรรณ