สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินกอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติมา  ลือชา
2. เด็กหญิงชลธชา  ชุมศรี
3. เด็กหญิงณิชารัตน์  แสงทอง
4. เด็กหญิงปริญาภรณ์  บุญขันธ์
5. เด็กหญิงอภิญญา  ทองทิพย์
 
1. นางสาววัชรากรณ์  กองมณี
2. นางรักญาติ  มณีวรรณ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายอนุชา  สีดามา
2. เด็กชายอนุชา  สีดามา
 
1. นายดาว  ศรีคำภา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.25 ทอง 10 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ทวยตรง
 
1. นายฉัตรมงคล  เกตุวงศ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 13 1. เด็กชายวาคิม  ชาภูวิง
 
1. นายดาว  ศรีคำภา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 19 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เพ็งเจริญ
 
1. นายฉัตรมงคล  เกตุวงศ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. นายจิรวัฒน์  ประสาร
 
1. นายดาว  ศรีคำภา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 17 1. เด็กหญิงยุวนันท์  บุญสวาสดิ์
 
1. นายฉัตรมงคล  เกตุวงษ์
2. นายดาว  ศรีคำภา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงเพ็ญถวิล  แสงสงค์
 
1. นางรักญาติ  มณีวรรณ