สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  แพงชารี
2. เด็กชายภาคิน  นาคศรี
3. เด็กหญิงอ้อมใจ  แสนอัคคี
 
1. นายวิทยาธรณ์  ดุสอน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายชลัช  หมูหัวนา
2. เด็กหญิงอภิญญตา  บุญเหมาะ
 
1. ส.ต.ต.ชาติชาย  ธรรมราษฎร์
2. นางเพ็ญพร  ดุสอน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  แสนพล
2. เด็กชายโกวิน  ทอนศรี
 
1. นางคิดสนา  หงษ์ศรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทยากรณ์  สวัสดิลาภา
 
1. นายสุเทพ  คำจันทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  สุขจิตร
 
1. นางวัชรินทร์  รัตนศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชมจันทร์
 
1. นางวัชรินทร์  รัตนศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชมจันทร์
 
1. นางวัชรินทร์  รัตนศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  สุขกิจ
 
1. นางวัชรินทร์  รัตนศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชมจันทร์
 
1. นางวัชรินทร์  รัตนศรี
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แสนงาม
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  หงษ์คำมี
3. เด็กชายปิยะ  ศิลาพงษ์
4. เด็กชายภาคิน  นาคศรี
5. เด็กชายสุวัฒน์  ชัยลังกา
 
1. นางคิดสนา  หงษ์ศรี
2. นางพรพิมล  สำราญใจ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนงาม
2. เด็กชายภาคิน  นาคศรี
 
1. นายสราวุธ  พรมโสภา
2. นางสาวนงเยาว์  ศรีธรรม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  แพงชารี
2. เด็กหญิงอ้อมใจ  แสนอัคคี
 
1. นายสราวุธ  พรมโสภา
2. นางสาวนงเยาว์  ศรีธรรม