สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  แพงชารี
2. เด็กชายภาคิน  นาคศรี
3. เด็กหญิงอ้อมใจ  แสนอัคคี
 
1. นายวิทยาธรณ์  ดุสอน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  แสนพล
2. เด็กชายโกวิน  ทอนศรี
 
1. นางคิดสนา  หงษ์ศรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนงาม
2. เด็กชายภาคิน  นาคศรี
 
1. นายสราวุธ  พรมโสภา
2. นางสาวนงเยาว์  ศรีธรรม