สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์ศรี
 
1. นางวันเพ็ญ  โคตรเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงจรีพร  เหล่าบ้านเหนือ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บัวลอย
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บรรเทา
 
1. นางกุลทอง  ธิดา
2. นางวันเพ็ญ  โคตรเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ยอดประทุม
2. เด็กหญิงพลอยพิณ  อุลหัสสา
 
1. นางกุลทอง  ธิดา
2. นางวันเพ็ญ  โคตรเนตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณีกร  จิ๋วอยู่
2. เด็กหญิงอรอุมา  ไกรวงษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บรรเทา
 
1. นายพุฒ  เกตุชาติ
2. นางสาวปิ่นทิพย์  มูลศรีนวล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายธงชัย  ชำนาญ
2. เด็กชายวัชชิระ  เหลือล้ำ
3. เด็กชายเทวา  บุญกระจาย
 
1. นายวิรัตน์  วัฒนยา
2. นางอมรลักษณ์  วัฒนยา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ยอดประทุม
 
1. นายปริญญา  พุทสีเสน