สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรอุมา  ไกรวงษ์
 
1. นางกุลทอง  ธิดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิญาดา  เคนท้าว
 
1. นางกุลทอง  ธิดา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงภักพิมล  อินทร์ศรีเมือง
2. เด็กหญิงวริศรา  มีผิว
 
1. นางวันเพ็ญ  โครตเนตร
2. นางกุลทอง  ธิดา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาทิพย์  ศรีตะวัน
2. นายพรชัย  ชำนาญ
3. นายภาคภูมิ  ทำนา
 
1. นายวิรัตน์  วัฒนยา
2. นางอมรลักษณ์  วัฒนยา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพันภสา  อิณลา
 
1. นางมลิวัล  พุทสีเสน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงัพันภสา  อิณลา
 
1. นายปริญญา  พุทธสีเสน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพันภสา  อิณลา
 
1. นายปริญญา  พุทสีเสน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 12 1. เด็กชายศรุต  ปัจจัยคา
2. เด็กชายไกรศร  ของมูล
 
1. นางสาววราพร   อุลหัสสา
2. นางสาวพิมพ์ชนก  มีธรรม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจามร  อุลหัสสา
2. เด็กชายพลกฤษณ์  นามหาไชย
 
1. นายวิเชียร  สอนภักดี
2. นางอมรลักษณ์  วัฒนยา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกอร  สูนกลาง
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  วรรณคำ
3. เด็กหญิงพัชรา  ดำดี
4. เด็กหญิงภัทรลดา  ปัจจัยคา
5. เด็กหญิงรินลดา  พรมมี
6. เด็กหญิงวรรณพร  วงษ์จำปา
 
1. นางบุญเมือง  ปรักมาศ
2. นางอมรลักษณ์  วัฒนยา
3. นางวันเพ็ญ  โคตรเนตร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกพร  นามชารี
2. เด็กหญิงกันตนา  เพ็งสว่าง
3. เด็กหญิงขนิษฐี  สีหาเนตร
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ชะเนียน
5. เด็กชายสิทธิพล  โทศรี
6. เด็กชายอำนาจ  ทองเกตุ
 
1. นางบุญเมือง  ปรักมาศ
2. นางอมรลักษณ์  วัฒนยา
3. นางวันเพ็ญ  โคตรเนตร
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริญญา  สุภาสาร
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  จรรยาศรี
3. เด็กหญิงเพียงฤทัย  สีสินธุ์
 
1. นางวันเพ็ญ  โคตรเนตร
2. นางบุญเมือง  ปรักมาศ