สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายปริญญา   แสนมาตร์
2. เด็กหญิงลลิตา  ไชยเสนา
3. เด็กชายสันติภาพ  ไชยเสนา
 
1. นางจันทราษี  ไชยเสนา
2. นางบาหยัน  นวลกระสังข์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุพงษ์  อุทานัง
2. เด็กชายสุภโชค  ไชยสิงห์
3. เด็กชายสุรบดินทร์  นามหาไชย
 
1. นางวิไลวรรณ  ยิ่งกำแหง
2. นางสาคร  พัชรคำสุดที
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  จงสุข
2. เด็กหญิงอุมากร  วงภัย
3. เด็กชายโภคิน  วิจิตร
 
1. นางวิไลวรรณ  ยิ่งกำแหง
2. นางสาคร  พัชรคำสุดที
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐกมล  อุดมภูมิ
2. เด็กชายธนา  ไชยเสนา
 
1. นางปิยะฉัตร   เทพสมบัติ
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะพร  สุวรรณบูลย์
 
1. นางสุธิสา  ชะมารัมย์
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไตรรัตน์  หนองสิมมา
 
1. นางสุธิสา  ชะมารัมย์