สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ใจดำ
 
1. นายคำเศียร   สอนศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กชายชยานันต์   เบ้าหนองบัว
2. เด็กชายธนากร   อินทรบุตร
3. เด็กหญิงศิวาพร   ศรีจันดา
 
1. นางลำพูน   กัญญาคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิติรัชต์   ภาษี
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  คำสอง
3. เด็กชายสิทธิพล   บุญชม
 
1. นางจำรัสรักษ์   สีหะวงศ์
2. นางบังอร   มูลตรีภักดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   แสนจันทร์ดี
 
1. นางดวงมณี    ศรีละคร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงศุชานุช   พนธิแสง
 
1. นางดวงมณี   ศรีละคร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัชชัย   โมกภา
2. เด็กชายวัชระเทพ   เรืองมนตรี
 
1. นางอัมพร   สุขประเสริฐ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายนนทกร  สีทานันท์
2. เด็กชายประกาศิต   พิมพ์บัว
 
1. นางอัมพร   สุขประเสริฐ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติญาพร  เบ้าหนองบัว
2. เด็กชายอัฒพงษ์  จักรคำ
 
1. นางลำพูน  กัญญาคำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์ธนกรณ์  วีระวงศ์
2. นางสาวภัทรวดี  รัตนศรี
 
1. นางดวงมณี  ศรีละคร
2. นางอัมพร  สุขประเสริฐ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์   ศรีงาม
2. เด็กหญิงวรรณิศากร   คำศรี
 
1. นายวันนา  นำสุข
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายบวรลักษณ์  ดอกสายหยุด
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ทุมคำมี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายรังสิวุฒิ  สีหะวงศ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ทุมคำมี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 11 1. เด็กหญิงกาญต์ชนิตา  ผามพิมพ์
2. เด็กหญิงจิตรานุช  ทาลุมพุก
3. เด็กหญิงศิรินภา  โมกภา
 
1. นางจินตนา  ดวงสิน
2. นางอาภรณ์  สนิทพจน์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชรี  ธุรี
2. เด็กหญิงลติมา  อ้อมนอก
 
1. นายปริญญ์  เรืองจันทร์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษณะ   ทับทอง
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   หงษ์ศรี
3. เด็กชายรพีพัฒน์   ทับทอง
 
1. นายมนูญ   บุ่งหวาย
2. นางสาวบุพผา   โทสมบูรณ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ   ทับทอง
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   หงษ์ศรี
3. เด็กชายรพีพัฒน์   ทับทอง
 
1. นายมนูญ   บุ่งหวาย
2. นางสาวบุพผา   โทสมบูรณ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. นายจตุพงศ์   ราภา
2. เด็กชายปิยณัฐ  สิงห์จันทร์
3. เด็กหญิงโฉมสุดา   นามคำ
 
1. นายมนูญ   บุ่งหวาย
2. นางบุพผา   โทสมบูรณ์
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ลาสระคู
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ทุมคำมี
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายยุทธนา   เพ็ชรรักษา
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ทุมคำมี
 
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทีโพนทัน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ทุมคำมี
 
21 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุทธิสงค์
 
1. นายจิรัฏฐ์ชัย   ด่านวันดี