สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ใจดำ
 
1. นายคำเศียร   สอนศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิติรัชต์   ภาษี
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  คำสอง
3. เด็กชายสิทธิพล   บุญชม
 
1. นางจำรัสรักษ์   สีหะวงศ์
2. นางบังอร   มูลตรีภักดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายนนทกร  สีทานันท์
2. เด็กชายประกาศิต   พิมพ์บัว
 
1. นางอัมพร   สุขประเสริฐ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายรังสิวุฒิ  สีหะวงศ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ทุมคำมี
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายยุทธนา   เพ็ชรรักษา
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ทุมคำมี