สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติญาพร  เบ้าหนองบัว
2. เด็กชายอัฒพงษ์  จักรคำ
 
1. นางลำพูน  กัญญาคำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์ธนกรณ์  วีระวงศ์
2. นางสาวภัทรวดี  รัตนศรี
 
1. นางดวงมณี  ศรีละคร
2. นางอัมพร  สุขประเสริฐ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์   ศรีงาม
2. เด็กหญิงวรรณิศากร   คำศรี
 
1. นายวันนา  นำสุข
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 11 1. เด็กหญิงกาญต์ชนิตา  ผามพิมพ์
2. เด็กหญิงจิตรานุช  ทาลุมพุก
3. เด็กหญิงศิรินภา  โมกภา
 
1. นางจินตนา  ดวงสิน
2. นางอาภรณ์  สนิทพจน์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชรี  ธุรี
2. เด็กหญิงลติมา  อ้อมนอก
 
1. นายปริญญ์  เรืองจันทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ   ทับทอง
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   หงษ์ศรี
3. เด็กชายรพีพัฒน์   ทับทอง
 
1. นายมนูญ   บุ่งหวาย
2. นางสาวบุพผา   โทสมบูรณ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. นายจตุพงศ์   ราภา
2. เด็กชายปิยณัฐ  สิงห์จันทร์
3. เด็กหญิงโฉมสุดา   นามคำ
 
1. นายมนูญ   บุ่งหวาย
2. นางบุพผา   โทสมบูรณ์