สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติพร  สอนลิลา
 
1. นางจรัสศรี  สุนทร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ญานุรักษ์
 
1. นางสาวรัชนี  สุภโส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงเกศรินทร์ภรณ์  หุ่นไทยสง
 
1. นางสาวรัชนี  ศุภโส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงชไมพร  พันพลู
 
1. นายสงวน  สอนลิลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  สอนคำหาร
2. เด็กหญิงชุธิดา  นามวิเศษ
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  วิเศษวงษา
 
1. นางสาวรัชนี  สุภโส
2. นางจรัสศรี  สุนทร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญเต็ม
 
1. นางสาวรัชนี  สุภโส
2. นางสาวอัสริยาภรณ์  ศุภฤกษ์เดชากร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกิยารัตน์  วันณี
2. เด็กหญิงอรทัย  ภูเขาใหญ่
 
1. นายสงวน  สอนลิลา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. นายณัฐวัฒน์  ไชยสวัสดิ์
2. นางสาวดลยา  หงษ์ตัน
3. นางสาวรุ่งอรุณ  ฤทธิ์ภักดี
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  ศุภาพิพรรธน์
2. นางสาวอัสริยาภรณ์  ศุภฤกษ์เดชากร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โสดก
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แทนคำ
3. เด็กหญิงดลยา  นามโน
4. เด็กหญิงธีรนุช  พันพลู
5. เด็กหญิงพัณณิดา  จิตติพร
 
1. นางจุรีพร  นพรัตน์
2. นางนิลุบล  สายบุญมี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายภราดร  สะดำปี
 
1. นางจุรีพร  นพรัตน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. นางสาวจิตรดา  เชื้ออ่อน
2. นายวสันต์  สิบหมู่
 
1. นางจุรีพร  นพรัตน์
2. นางสาวศิริพรรณ  คำทองดี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุพัฒน์
2. เด็กหญิงชัญญา  ปรือปรัก
 
1. นายมานิต  ไชยโชติ
2. นายธนพล  ดอนกลอย
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุนันทา  เจริญพร
2. นางสาวเกวลิน  หนองหาร
 
1. นายวนิช  ขันธวงค์
2. นายธนพล  ดอนกลอย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. นายพิบูลย์  สะผาย
 
1. นายวนิช  ขันธวงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 13 1. เด็กชายสิทธิโชค  เศวตศิลป์
 
1. นางนิลุบล   สายบุญมี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กชายเทพมงคล  จักธิฤทธิ์
 
1. นางจุรีพร  นพรัตน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อินทวงศ์
 
1. นางนิลุบล   สายบุญมี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายภราดร  สะดำปี
 
1. นางอภิญญา  วิเศษสม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงไพรรินทร์  อินธิพันธ์
 
1. นางอภิญญา  วิเศษสม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิโชค  เศวตศิลป์
 
1. นางนิลุบล  สายบุญมี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อินทวงศ์
 
1. นางนิลุบล  สายบุญมี
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  คิดหมาย
2. เด็กชายชินกฤติ  สีบุญลำ
3. เด็กชายธนวัฒน์  โกศลแสงวงษา
4. เด็กชายธีรภัทร์  วันนู
5. เด็กชายพีรพร  ทิลารักษ์
6. เด็กชายเขมณัฏฐ์  คำด้วง
 
1. นายแก่น  ธีรโชติวัฒนา
2. นายบัญญัติ  สวยรูป
3. นางพิกุล  หลอดทอง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 1. นายขจรศักดิ์  รันละนา
2. นายญาโนทัย  คล้ายผา
 
1. นายสงวน  สอนลิลา
2. นายธนพล  ดอนกลอย
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กชายปิยะณัฐ  โสสีสุข
2. เด็กชายโยฮัน  หนองฮี
 
1. นายมานิต  ไชยโชติ
2. นายศิริพัฒน์  หลอดทอง