สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงชไมพร  พันพลู
 
1. นายสงวน  สอนลิลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  สอนคำหาร
2. เด็กหญิงชุธิดา  นามวิเศษ
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  วิเศษวงษา
 
1. นางสาวรัชนี  สุภโส
2. นางจรัสศรี  สุนทร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. นายณัฐวัฒน์  ไชยสวัสดิ์
2. นางสาวดลยา  หงษ์ตัน
3. นางสาวรุ่งอรุณ  ฤทธิ์ภักดี
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  ศุภาพิพรรธน์
2. นางสาวอัสริยาภรณ์  ศุภฤกษ์เดชากร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายภราดร  สะดำปี
 
1. นางจุรีพร  นพรัตน์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กชายปิยะณัฐ  โสสีสุข
2. เด็กชายโยฮัน  หนองฮี
 
1. นายมานิต  ไชยโชติ
2. นายศิริพัฒน์  หลอดทอง