สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.5 ทอง 19 1. เด็กชายธนากร  เลิกกันยา
 
1. นางขนิษฐา  ชนะศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  ราบอาษา
 
1. นางขนิษฐา  ชนะศรี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมภูนุช  ศรีแก่นจัน
2. เด็กหญิงธิษณามดี   ภูทะโล
3. เด็กหญิงพนาวัลย์   กลัดสันเทียะ
4. เด็กหญิงพรชิตา    ราบอาษา
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุฒมี
6. เด็กหญิงรัชฎาพร   ราบอาษา
7. เด็กหญิงรัชนีพร    เลือดอุดร
8. เด็กหญิงอนงค์ทิพย์   ป้องเขต
9. เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีสมบัติ
 
1. นายสัมภาส   ชนะศรี
2. นางขนิษฐา  ชนะศรี
3. นางสาวจันจิรา    คูเมือง