สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  พิมพ์สิงห์
2. เด็กชายเจษฎากร  ยอดคำมี
 
1. นางพวงลัดดา  วิสูญ
2. นางสาวณัฐธิญาภรณ์  เพชรอินทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤตภาส  อ่อนชาผิว
2. เด็กชายจีรภัทร  คำอ่อนสา
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  เวฬุวนารักษ์
4. เด็กหญิงหทัยชนก  โรมศรี
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่อนสาคร
 
1. นางสาวโสภิตา  โพนแดง
2. นางสาวณัฐธิญาภรณ์  เพชรอินทร์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตภาส  อ่อนชาผิว
2. เด็กชายจิรภัทร  คำอ่อนสา
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  นิยมลักษณ์
4. เด็กหญิงชบา  พลดอน
5. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพ์พาเรือ
6. เด็กหญิงธันยพร  สิริวรรณ
7. เด็กหญิงนิภาพร  ถาแพนทอน
8. เด็กชายพิชาญ  ทองดอนดู่
9. เด็กชายภูธิป  สุทธิเสน
10. เด็กหญิงลลิตรา  เผ่าเสนา
11. เด็กหญิงศุจินทรา  กิ่งก้อน
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คุณพรม
13. เด็กหญิงหทัยชนก  โรมศรี
14. เด็กชายเจษฎากร  ยอดคำมี
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่อนสาคร
 
1. นางสาวพรพรรณ   ศรีราตรี
2. นางสาวณัฐธิญาภรณ์  เพชรอินทร์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองดอนดู่
4. นางสาวโสภิตา  โพนแดง