สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิศรา  พิมพ์โพชา
 
1. นางกุลธิดา  อุ่นคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.7 ทอง 8 1. เด็กหญิงชิดชนก  ศิลาจารย์
 
1. นางทองหล่อ  นันทะเสนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ลึกล้น
2. เด็กชายภูวดล  กุลไพศาล
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  พรมจารีย์
 
1. นางพันทิวา  พิมพ์โพชา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายจตุโชติ  พนมใหญ่
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แพงสร้อยน้อย
3. เด็กชายธนกฤต  มณีชัย
 
1. นายวีรวัตร  ศรีชาคำ
2. นายประวิทย์  พิมพ์โพชา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงปภัสรา  สีหัวโทน
2. เด็กหญิงพิมชนก  พิมพ์โพชา
3. เด็กหญิงมาริสา  พิมพ์โพชา
4. เด็กหญิงวรวรรณ  แสงพิพบ
5. เด็กหญิงสุภิญญา  จันทร์ศาลา
 
1. นายประวิทย์  พิมพ์โพชา
2. นางพันทิวา  พิมพ์โพชา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัครศรี
2. เด็กหญิงนริศรา  ภู่งาม
3. เด็กชายนัฐพงษ์  จันทร์ศาลา
4. เด็กหญิงพัชรนันท์  กุลไพศาล
5. เด็กหญิงวรวรรณ  กอพันนา
 
1. นายประวิทย์  พิมพ์โพชา
2. นางพันทิวา  พิมพ์โพชา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรทิวาห์  บุญธิแสง
2. เด็กหญิงพรศิริ  พฤกษชาติ
3. เด็กหญิงพัชราวดี  หมื่นสุข
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พิมพ์โพชา
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลปักษา
 
1. นายประวิทย์  พิมพ์โพชา
2. นางพันทิวา  พิมพ์โพชา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  พรมจารีย์
 
1. นางพันทิวา  พิมพ์โพชา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  มุณีชัย
 
1. นางทองหล่อ  นันทะเสนา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 12 1. เด็กหญิงชิดชนก  ศิลาจารย์
 
1. นางทองหล่อ  นันทะเสนา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐญา  พรมแสง
2. เด็กหญิงสุปรียา  สีแซก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลปักษา
 
1. นางกุลธิดา  อุ่นคำ
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงษ์เพชร  ธะนะคำ
2. เด็กหญิงศยามล  ศรีนุวกรณ์
 
1. นางกุลธิดา  อุ่นคำ
2. นางทองหล่อ  นันทะเสนา
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทยา  กาหลงรัตน์
 
1. นางกุลธิดา  อุ่นคำ
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  อยู่เหมาะ
 
1. นางทองหล่อ  นันทะเสนา
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกชกร  อยู่เหมาะ
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  เคนอ่อน
3. เด็กชายจิระศักดิ์  ศรีสวาสดิ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีแสงหน่อม
5. เด็กชายธีร์ธวัช  อุตอ่าง
6. เด็กชายรัฐศาสตร์  อัคศรี
7. เด็กหญิงศยามล  ศรีนุวกรณ์
 
1. นางกุลธิดา  อุ่นคำ
2. นางทองหล่อ  นันทะเสนา
3. นางพันทิวา  พิมพ์โพชา
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายวราเทพ  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  สีแสงหน่อม
3. เด็กชายอรหันต์  โพลังกา
 
1. นางกุลธิดา  อุ่นคำ
2. นางพันทิวา  พิมพ์โพชา