สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมอตา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงชญานิศา  อุดชา
2. เด็กชายตันติกร  ค้ำชู
 
1. นางสนธญา  สายรัตน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พัฒโท
2. เด็กชายณัฐพล  เศรษโฐ
3. เด็กชายปฏิเวธ  พลจ่า
4. เด็กชายสุเดชา  เมืองกลาง
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาตรจันทร์
6. เด็กชายเจษฎา  พิมพ์ชัยศรี
 
1. นายพิชัย  จิณรินทร์