สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. นายภัทรพงษ์  นามวิเศษ
 
1. นางมาลา  แก้วแสงใส
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. นางสาวพิยดา  พลสังหาร
2. นางสาววนิดา  ม่วงดี
3. นางสาวศุภารัตน์  คำภิละ
4. นางสาวสุริยงค์  สำแดงฤทธิ์
5. เด็กหญิงอัญชลีพร  มิเถาวัลย์
 
1. นางมาลา  แก้วแสงใส
2. นางสุภาวดี  ประมะลิ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงฟาติมา  แสงอรุณ
 
1. นางมาลา  แก้วแสงใส
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 14 1. นางสาวปวิญาดา  ใจกว้าง
2. เด็กหญิงสุวรา  พันชารี
 
1. นางสมหมาย  แม่นมาตย์