สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   สมบุตร
2. เด็กหญิงกัญภัสสร   จันเสนา
 
1. นายสุพจน์   ไชยสิทธิ์
2. นายสมจิต   หนองหิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐฐกรณ์   แสงเรือง
2. เด็กหญิงนุชสดาพร   ประทุมภาพ
 
1. นางยุพิน   สังฆะกาโร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานติมา   นาคศรี
2. เด็กชายอัครเดช   วงค์เบาะ
 
1. นางยุพิน   สังฆะกาโร
2. นางนารีลักษณ์   โลเกตุ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายอาคม   คำพิทูล
 
1. นายมังกรศิลป์   พรมศร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญชัย   โสภา
2. เด็กหญิงทัดดาว   น้ำสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์   นาคศรี
 
1. นายประภาส   งามดังนาค
2. นางสาวภรทิพย์   ผิวเกลี้ยง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   แพงดา
2. เด็กชายวรัญญู   ลาหัวโทน
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   วิจิตขะจี
 
1. นายประภาส   งามดังนาค
2. นายชัยณรงค์   นินนันท์